Thai CSR Network

(www.thaicsr.com)

คำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับซีเอสอาร์


-ซีเอสอาร์คืออะไร
-ซีเอสอาร์ สำคัญอย่างไร
-ซีเอสอาร์เทียม กับ ซีเอสอาร์แท้ ดูอย่างไร
-ซีเอสอาร์ มีประโยชน์อย่างไร
-ทำซีเอสอาร์ให้สำเร็จด้วยวิธีใด
-CSR คือ "หน้าที่" หรือ "การอาสา"
-CSR ต่างกับ CG อย่างไร
-CSR คือ "การลงทุน" หรือ "การทำบุญ"
-เคลื่อนขบวน CSR ทางไหนดี
-รัฐ เกี่ยวอะไรกับ CSR
-บทบาทของรัฐต่อเรื่อง CSR มีอะไรบ้าง
-จะเตรียมข้อมูลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัล CSR อย่างไร
-Responsive CSR กับ Creative CSR ต่างกันอย่างไร
-การปรับแนวการดำเนินงาน CSR ด้วย Triple Alignment เป็นอย่างไร
-การบริหาร CSR ที่เป็นเลิศ ด้วย Triple Streamline เป็นอย่างไร
-CSR กับ Social Enterprise ต่างกันอย่างไร
-Social Enterprise กับ Social Business ต่างกันอย่างไร
-CSR หรือ CSV ดี
-CSR กับ Sustainability ต่างกันอย่างไร
-CSR กับ ESG ต่างกันหรือไม่
-มีที่ไหนกลยุทธ์ความยั่งยืน
-CSR ทำเพราะชอบ หรือทำเพราะใช่
-CSR ควรสังกัดอยู่กับฝ่ายใด

 

ท่านสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับซีเอสอาร์มายังอีเมล: << กลับสู่รายการคำถาม

หมายเหตุ: เพื่อคงไว้ซึ่งสาระและประโยชน์ของเว็บนี้ให้มากที่สุด จึงขอสงวนสิทธิ์ในการกลั่นกรองความคิดเห็นที่ไม่เกี่ยวข้องและไม่สร้างสรรค์